5-Hydroxytryptophol BSA conjugate - Cosmo Bio Co.,Ltd.

Antibodies

>  

5-Hydroxytryptophol BSA conjugate

Catalog No.: GEM-AG017
Size: 1MG
Price: ¥92000
$1227
antigen/source: 5-Hydroxytryptophol
Label: Bovine Serum Albumin
Application: Immunohistochemistry
Immunocytochemistry (cell)
Storage: 4C
@

 
>