Carp (Cyprinus carpio, Koi) Serum, KHV-Ab free - Cosmo Bio Co.,Ltd.

Antibodies

>

Carp (Cyprinus carpio, Koi) Serum, KHV-Ab free

Catalog No.: ARK-PS-198
Size: 2ML
Price: ¥8500
$114
Storage: -70C
@

Other:

 Specificity 
Origin: Japan
Compliance: Manufactured under ISO 9001 certified facilities.
Endotoxin Concentration: Not Confirmed
Hemoglobin Concentration: Not Confirmed
Sterile: No
Storage: Freezing (-20C to -80C)
Sex: Notselected
Tested for: Koi Herpes Virus Antibody, KHV-AB (Free)
Not tested for: KHV, CHV, CHV-AB
Disclaimer: For R&D use only. IMAGE1
 
>