Anti KF-1 Polyclonal Antibody


print

Immunocytochemistry

Sample F Mouse KF-1 gene transgenic Cos-1cell

Preparation of antibodies and instructionF
Hashimoto T, Tsujimura A
Research Institute for Neurological Diseases and Geriatrics

Package Size 25μg (100μL / vial)
Format Rabbit polyclonal antibody 0.25mg/mL
Buffer PBS [containing 2% Block Ace as a stabilizer, 0.1% Proclin as a bacteriostat]
Storage Store below -20°C
Once thawed, store at 4°C. Repeated freeze-thaw cycles should be avoided.
Purification method This antibody was purified from rabbit serum immunized with His tagged thioredoxin-mouse KF-1 fusion protein by antigen affinity column.And then, the antibody against His tagged thioredoxin was removed by His tagged thioredoxin affinity column.
Working dilution For Immnocytochemistry ; ‚P μg/mL
Product List

Product Name Cat# Quantity Price

Anti KF-1, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR096

25 UG ¥49,000
$654

Related Products[antibody]


Product Name Cat# Quantity Price

Anti PEDF, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KM037

50 UG ¥55,000
$734

Anti Humanin, Human (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR050

25 UG ¥49,000
$654

Anti Addicsin, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR057

25 UG ¥49,000
$654

Anti S14G-Humanin, Human (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR061

25 UG ¥49,000
$654

Anti Dynein, Rat (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR062

25 UG ¥49,000
$654

Anti Tau, phospho Ser416, Human (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR076

25 UG ¥49,000
$654

Anti APH-1a, Human (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR078

25 UG ¥49,000
$654

Anti Dab1, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR080

25 UG ¥49,000
$654

Anti MARCKS, Rat (Rat) Unlabeled DataSheet

KAL-KT042

50 UG ¥55,000
$734

Anti KF-1, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR096

25 UG ¥49,000
$654

Anti Autotaxin / ENPP2, - (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM105

25 UG ¥49,000
$654

Anti Autotaxin / ENPP2, - (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM106

25 UG ¥49,000
$654

Anti Ccd1, Zebrafish (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM107

25 UG ¥49,000
$654

Anti SulfFP1 / sulf-1, Rat (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM108

50 UG ¥49,000
$654

Anti SulfFP2 / sulf-2, Rat (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM109

25 UG ¥49,000
$654

Anti SulfFP2 / sulf-2, Rat (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KM110

25 UG ¥49,000
$654

Anti Calnexin, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KK054

50 UG ¥55,000
$734

Anti Semaphorin 3B, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR100

100 UG ¥49,000
$654

Anti Semaphorin 4A, Mouse (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KO401

25 UG ¥55,000
$734

Anti Semaphorin 7A, Mouse (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KO402

25 UG ¥55,000
$734

Anti Haao, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KG408

25 UG ¥49,000
$654

Anti Semaphorin 4D / CD100, Mouse (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KO453

25 UG ¥55,000
$734

Anti ADRB2, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KB484

50 UG N/A

Anti ADRB3, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KB485

50 UG N/A

Anti TIAM2, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KB541

50 UG N/A

Anti PAG, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KO579

200 UL ¥55,000
$734

Anti GRHPR, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KC597

50 UG ¥55,000
$734

Anti AKR7A3, Human (Mouse) Unlabeled DataSheet

KAL-KC598

50 UG ¥55,000
$734

“Anti KF-1 Polyclonal Antibody” also belongs to the following categories.