Anti MOK protein kinase Polyclonal Antibody


print

Application

WB 0.05~0.2@μg/mL
IHC 0.5~2.0@μg/mL
ICC Not tested
ELISA Not tested
FCM Not tested
Neutralization Not tested
IP Not tested

<Western blotting>

Sample F COS7 cell extract
1. control
2. MOK protein kinase transfected

Preparation of antibodies and instructionF
Nishida E,@Miyata Y
Department of Cell and Developmental Biology
Graduate School of Biostudies, Kyoto University

<Immunohistochemistry>

Sample F Mouse small intestine

Uesaka T
Laboratory for Neuronal Differentiation and Regeneration
Center for Developmental Biology, RIKEN

Character

Package Size 25μg (100μL / vial)
Format Rabbit polyclonal antibody 0.25mg/mL
Buffer PBS [containing 50% Block Ace as a stabilizer, 0.1% Proclin as a bacteriostat]
Storage Store below -20°C
Once thawed, store at 4°C Repeated freeze-thaw cycles should be avoided.
Purification method This antibody was purified from rabbit serum immunized with recombinant mouse MOK containing C-terminal 111 amino acid by antigen affinity chromatography.

<Reference>
1. Miyata Y. et al. : Biochem Biophys Res Commun. 1999 Dec 20;266(2):291-5
2. Miyata Y. et al. : J Biol Chem. 2001 Jun 15;276(24):21841-8
3. Miyata Y. et al. : Genes Cells. 1999 May;4(5):299-309
4. Gaugler B. et al. : Immunogenetics. 1996;44(5):323-30
5. Berman SA. et al. : Curr Biol. 2003 Jul 1;13(13):1145-9
6. Miyata Y. et al. : Mol Cell Biol. 2004 May;24(9):4065-74

Product List

Product Name Cat# Quantity Price

Anti MOK, Mouse (Rabbit) Unlabeled DataSheet

KAL-KR085

25 UG ¥49,000
$654

“Anti MOK protein kinase Polyclonal Antibody” also belongs to the following categories.